فارسی (persa/farsi)

by | 15 de jul, 2016

]دربارهی ما

به omin. Ijadores

به منافع شما فکر نمی کنند. بسیاری از آن ها ممکن است به دنبال گرفتن حق کمیسیون از موسسات،

دانش گاه ها و کالج های غیر معتبر و یا با رتبه پایین در ایالات متحدٴه باد. آنها منافع شما را برای سود

.خود نادیده می گیرند

شعار سایت ما این است: “فریب نخورید”. ما می خواهیم شما با کمک دانش و اطلاعات مورد نیاز برای

ادامه تحصیل در ایالات متحده، موفق باشید. بنابراین فریب تبلیغات مشاوران، آژانس ها و دانشگاه ها را

.نخورید

:سایت ما برای شماست تا بتوانید

(A)

 College)

قرار می دهد. اعتبار هر موسسه نیز به شما نشان داده می شود. در مورد چگونگی سنجش اعتبار

(.هر موسسه بیشتر بخوانید

که دارای اهمیت بالایی است اطلاعات “(Retorno de la inversión) در مورد “بازگشت سرمایه (B)

.کسب کنید

(C)

-

با دانشجوهای بین المللی adieی از از کشور خود و افرادی که دغدغه های مشابه شما در مورد adie (d)

.در ایالات متحده دارند، آشنا شوید

 داستان زندگی دانشجویان بین الملی را بشنوید و با نظرات آن ها در مورد زندگی در ایاecc (e)

.متحده آشنا شوید

 .صفحه های مورد علاقه خود را “پین” کنید (F)

(G)

ما انجمنی ه XNUMX. deseoén

.ایالات متحده را دارند

!به ما بپیوندید

 


La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. - Nelson Mandela